Eugeniusz Jakubas, Zamość 2015,

Statystyki demograficzne parafii Nasiechowice za lata 1773 - 1912

Spis treści

1.      Wstęp

2.      Przyrost naturalny

3.      Długość życia

4.      Małżeństwa

5.      Nazwiska i imiona

6.      Status społeczny i zawody

7.      Domy

8.      Zakończenie

1. Wstęp

Prezentowane poniżej statystyki dotyczą parafii Nasiechowice, położonej w powiecie miechowskim, województwo małopolskie. Statystyki oparte są o dane uzyskane podczas indeksacji metryk z okresu 1773 – 1912. Indeksy dostępne na stronie http://geneteka.genealodzy.pl/. Dane indeksacyjne zebrano w arkuszu Excel i za pomocą odpowiednich filtrów i tabel przestawnych, sporządzono różnego rodzaju zestawienia i tabele. Dla tak otrzymanych zestawień i tabel przeprowadzono obliczenia statystyczne i zobrazowano je na wykresach. W obliczeniach najczęściej wykorzystywano funkcje: „częstość”, „licz.jeżeli”, „średnia”, „odchylenie standardowe” i „max”.

2. Przyrost naturalny

W księgach metrykalnych z okresu 1773 - 1912, obejmującym 140 lat, występuje 3434 urodzeń kobiet i 3565 urodzeń mężczyzn, razem 6999 osób. Z lat 1798 – 1810, metryki urodzeń nie zachowały się, więc przyjmując, że w tych brakujących latach rodziło się mniej więcej tyle samo osób, co w sąsiednich latach, otrzymujemy szacunkową liczbę wszystkich urodzeń 7581 osób. Średnio co roku rodziły się 54 osoby. Wykres rocznej liczby urodzeń przedstawiono za pomocą krzywej niebieskiej na poniższym rysunku, tym samym kolorem zaznaczono linię trendu urodzeń.

Wykres urodzeń można podzielić na dwa okresy, pierwszy 1773 – 1863, w którym liczba urodzeń utrzymywała się niemal na jednym poziomie, drugi 1863 – 1912, w którym liczba urodzeń wyraźnie była wyższa. Ten drugi okres, to czasy po uwłaszczeniu chłopów. Najwięcej osób urodziło się w 1896 roku (95 osób), najmniej w 1855 roku (22 osoby). Liczba urodzeń w poszczególnych miejscowościach i przysiółkach parafii Nasiechowice przedstawia się następująco:

Nasiechowice 2450 osób,
Pojałowice 1626 osób,
Zarogów 1367 osób,
Dziewięcioły 1340 osób,
Piotrowice 65 osób,
Miechowice 46 osób,
Górka Moniakowska 18 osób,
Osikowiec 14 osób,
Wiliarz 17 osób.

Najwięcej dzieci, bo aż 22, miał Tomasz Manterys (1840 – 1916) gospodarz z Pojałowic, mający 3 żony. Najwięcej dzieci, bo aż 15, urodziła Marianna Chuchro w latach 1859-1888, żona Józefa Manterysa z Zarogowa.

W okresie 1773 – 1912, w księgach zmarłych zanotowano 2098 zgonów kobiet i 2162 zgony mężczyzn, razem 4260 osób. Z lat 1773-1789 i 1791-1798 metryki zgonów nie zachowały się, więc przyjmując, że w tych brakujących latach umierało mniej więcej tyle samo osób, co w sąsiednich latach, otrzymujemy szacunkową liczbę wszystkich zgonów 5179 osób. Na podstawie tej liczby można oszacować, że liczba wszystkich osób, jakie kiedykolwiek żyły w parafii Nasiechowice do 1912 roku, wynosiła około 10 000 osób.  

Średnia roczna zgonów wynosi 37 osób. Najwięcej, bo aż 110 osób, zmarło w 1847 roku, w którym była epidemia cholery. Najmniej osób zmarło w 1859 roku, 12 osób. Wykres rocznej liczby zgonów przedstawiono na powyższym rysunku krzywą czerwoną. Tym samym kolorem zaznaczono linię trendu zgonów i jest to linia prawie pozioma, z czego wynika, że mimo wzrostu liczby urodzeń, liczba zgonów utrzymywała się na jednym poziomie.

Na podstawie liczby urodzeń i liczby zgonów, można wyznaczyć przyrost naturalny w parafii Nasiechowice. Łączny przyrost w okresie 1773 – 1912 wynosi 2402 osoby. Średni roczny przyrost wynosi 18 osób. Największy przyrost, wynoszący 73 osoby, wystąpił w 1907 roku. Najmniejszy, ujemny przyrost -81 osób, wystąpił w 1847 roku (epidemia cholery). W kilkunastu innych latach, np. w 1829 i 1855, również więcej osób umierało niż się rodziło i przyrost naturalny też był ujemny. Wykres rocznego przyrostu naturalnego przedstawiono na powyższym rysunku krzywą zieloną i tym samym kolorem zaznaczono linię trendu przyrostu naturalnego. Trend przyrostu naturalnego ma prawie identyczny kierunek jak trend urodzeń, co nie powinno dziwić, ponieważ linia trendu zgonów jest prawie pozioma.

Na podstawie samych ksiąg metrykalnych nie da się określić liczby ludności parafii Nasiechowice w jakimś danym roku. Liczbę ludności znamy ze spisów powszechnych, i tak: w 1786 roku było 951 mieszkańców, w 1791 roku 868 mieszkańców, w 1827 roku 1075 mieszkańców i w 1921 roku 2240 mieszkańców.

3. Długość życia

Z metryk zgonów z lat 1773 - 1912, wynotowano długość życia dla każdego zmarłego (4260 osób). Średnia długość życia wszystkich zmarłych wynosi 23,5 lat. Średnia długość życia kobiet wynosi 25 lat, zaś mężczyzn 22 lata.

Najstarszą mieszkanką parafii Nasiechowice była Zofia Zawadzka, zmarła w 1886 roku w Dziewięciołach w wieku 94 lat, zaś najstarszym mieszkańcem był Grzegorz Korniak, zmarły w 1904 roku w Nasiechowicach w wieku 96 lat.

Na poniższym wykresie przedstawiono liczbę zmarłych kobiet (kolor czerwony) i liczbę zmarłych mężczyzn (kolor fioletowy) w przedziałach wieku: 0 lat, 1-10 lat, 11-20 lat, 21-30 lat, 31-40 lat, 41-50 lat, 51-60 lat, 61-70 lat, 71-80 lat, 81-90 lat, 91-100 lat. Na osi „długość życia” zaznaczono odpowiednie średnie długości życia mężczyzn i kobiet.

Niskie średnie długości życia, 22 lata dla mężczyzn i 25 lat dla kobiet, wynikają z dużej liczby zmarłych niemowląt i dzieci. Np. liczba zmarłych dzieci w wieku 0-10 lat wynosi 2321 osób, co stanowi 54% wszystkich zmarłych. Takie niskie średnie mogą być mylące i bez dodatkowych obliczeń mogą prowadzić do błędnego wniosku, że większość kobiet umierała w wieku około 25 lat, zaś mężczyźni umierali w wieku zbliżonym do 22 lat. Aby stwierdzić, jak było naprawdę, należy podać również odchylenie standardowe, które informuje, jaka jest wartość rozproszenia (odchylenia) zgromadzonych danych od średniej wyznaczonej dla tych danych. Dla kobiet odchylenie standardowe wynosi 25 lat i jest równe średniej długość życia kobiet. Mówi ono, że wiek umierania kobiet jest odchylony od średniej 25 lat o średnio 25 lat (w obie strony), a to oznacza, że mało kobiet umierało w wieku zbliżonym do średniej 25 lat. Rzeczywiście, na wykresie widzimy dużą umieralność kobiet w wieku 0-10 lat i 50 lat. Dla mężczyzn odchylenie standardowe jest jeszcze większe i wynosi 27 lat. Na wykresie również widzimy, że mało mężczyzn umierało w wieku zbliżonym do średniej 22 lata.

Wobec takiego dziwnego rozkładu umieralności, zbadajmy, jaka była liczebność i średnia długość życia osób zmarłych w wieku 20 – 100 lat. Ten przedział wieku jest bardzo ważny, ponieważ dotyczy populacji dojrzałych ludzi, zakładających i utrzymujących rodziny. W wieku 20 – 100 lat, umarło 960 kobiet i 817 mężczyzn, razem 1777 osób. Liczba 1777 stanowi 42% wszystkich zmarłych, natomiast w stosunku do wszystkich urodzonych, stanowi ona 25%. Oznacza to, że tylko co czwarta osoba osiągała wiek 20 lat.

Oto wykres obrazujący długość życia dorosłych kobiet i mężczyzn w parafii Nasiechowice.

Średnia długość życia kobiet zmarłych w wieku 20 – 100 lat, wynosi 51 lat, zaś analogiczna średnia dla mężczyzn wynosi 54 lata. Odchylenie standardowe dla kobiet i mężczyzn jest takie samo i wynosi 17 lat.  Odchylenie 17, w stosunku do średnich 51 i 54, jest dość małe i stanowi około 32% ich wartości. (Przypomnijmy, że dla poprzednich średnich 25 lat i 22 lata, odchylenie wynosiło 25 i 27, czyli było bardzo duże i stanowiło 100% i 123% wartości średnich.) Zatem, można uznać, że umieralność po 20-tym roku życia jest w miarę normalna, tzn. większość zgonów następowała w wieku zbliżonym do odpowiedniej średniej. Pomimo tej normalności, długość życia w tamtych czasach była dużo niższa niż obecnie i kobiety żyły krócej niż mężczyźni, czyli też inaczej niż obecnie.

Czy po 1864 roku, czyli po uwłaszczeniu chłopów, średnia długość życia mieszkańców parafii Nasiechowice wzrosła? Okazało się, że średnia długość życia (wyliczona dla wszystkich zmarłych), zmalała. Do 1864 roku wynosiła 25,1 lat, zaś po 1864 roku wynosiła 21,5 lat.

4. Małżeństwa

Według metryk ślubów z lat 1773 - 1912, w parafii Nasiechowice zawarto 1568 ślubów. Z roku 1773 i z lat 1798-1810, metryki małżeństw nie zachowały się, więc przyjmując, że w tych brakujących latach, związek małżeński zawierało mniej więcej tyle samo osób co w sąsiednich latach, otrzymujemy szacunkową liczbę wszystkich małżeństw 1706. Średnia roczna liczby małżeństw wynosi 12. Oto wykres przedstawiający roczne liczby małżeństw.

Najwięcej, bo aż 28 małżeństw, zawarto w 1882 roku, najmniej, tylko 4 małżeństwa, zawarto w 1780 roku. Linia trendu małżeństw ma kierunek zbliżony kierunek do linii trendu urodzeń i do linii trendu przyrostu naturalnego.

Wśród wszystkich 1568 małżeństw, były 1124 małżeństwa kawalera z panną, 97 małżeństw kawalera z wdową, 238 małżeństw wdowca z panną i 109 małżeństw wdowca z wdową. Zatem liczba kobiet, które w okresie 1773 – 1912 zawarły swój pierwszy związek małżeński wynosi 1362, zaś analogiczna liczba mężczyzn wynosi 1221, razem 2583 osoby.

Wśród związków małżeńskich zawieranych w parafii Nasiechowice, sporą część stanowiły małżeństwa, w których jedno z młodych pochodziło z którejś z sąsiednich parafii. Zachodziły również sytuacje, że mieszkańcy parafii Nasiechowice zawierali związek małżeński w innej parafii.  

Wiek zawarcia związku małżeńskiego uzyskujemy na podstawie roku urodzenia i roku ślubu. Takie zestawienie dwóch dat wykonano dla 558 osób, w tym 304 kobiety i 254 mężczyzn. W obliczeniach uwzględniono tylko pierwsze małżeństwa, tzn. bez małżeństw wdów i wdowców. Oto wykres obrazujący wiek zawarcia związku małżeńskiego:

Średni wiek wstępowania kobiet w związek małżeński wynosi 22 lata. Dla mężczyzn, ten średni wiek wynosi 26 lat. Wśród zbadanych 558 osób, zaszły 4 przypadki zawarcia związku małżeńskiego przez 15-letnie kobiety i 16 przypadków zawarcia związku małżeńskiego przez 16-letnie kobiety. Dla mężczyzn, najniższy wiek zawarcia związku małżeńskiego wynosi 18 lat i było 5 takich przypadków. Na podstawie zgromadzonych danych, wyliczono również średnią długość życia zamężnych kobiet i żonatych mężczyzn. Dla kobiet wynosił ona 53 lata, dla mężczyzn 58 lat. Są to średnie nieco wyższe od średnich dla osób dorosłych zmarłych w przedziale 20 – 100 lat.

5. Nazwiska i imiona

W okresie 1773 – 1912 w metrykach urodzenia parafii Nasiechowice wystąpiły 832 różne nazwiska nowonarodzonych. Oto pełna lista tych nazwisk, uszeregowana według liczby osób urodzonych pod danym nazwiskiem. Przy każdym nazwisku podano również zakres lat, w którym następowały urodzenia.

Jakubas 388 1774-1912, Włosek 275 1775-1912, Bielawski 251 1774-1912, Dziura 194 1776-1912, Wojtas 177 1773-1912, Manterys 147 1775-1912, Włodarz 136 1775-1912, Klimczyk 111 1786-1912, Sakłak 96 1777-1912, Kubiński 90 1777-1911, Nowak 90 1774-1912, Pasiński 87 1796-1911, Miszczyk 86 1777-1912, Małkiewicz 83 1788-1910, Kałwa 82 1779-1912, Gajos 76 1779-1911, Piwowarski 75 1849-1912, Kowal 74 1776-1912, Franczyk 72 1774-1912, Sobczyk 72 1785-1911, Dokładański 68 1774-1912, Ryło 67 1774-1911, Mamczyński 66 1812-1912, Swedura 66 1778-1912, Żurek 64 1779-1912, Hebdowski 63 1813-1912, Gądek 59 1774-1912, Murowany 56 1774-1910, Cierniowski 53 1777-1898, Migdał 51 1777-1912, Dąbrowski 50 1774-1912, Michalski 50 1834-1908, Ordys 49 1776-1911, Twardowski 49 1774-1912, Wrona 49 1775-1907, Pietracha 46 1827-1910, Słaby 46 1811-1898, Korwat 43 1828-1912, Zaprzelski 42 1867-1912, Małkowicz 41 1778-1908, Kuras 40 1778-1871, Krzemień 39 1776-1912, Rekuła 38 1782-1912, Zaganiacz 38 1774-1912, Dyl 34 1775-1857, Kukiela 33 1827-1907, Łapiński 33 1842-1912, Szlachta 33 1858-1912, Kapuściński 32 1821-1910, Kowar 32 1856-1912, Minor 31 1776-1887, Przewdziecki 30 1773-1847, Zaręba 30 1863-1910, Podoba 28 1835-1911, Gąsiorek 27 1823-1897, Kozioł 27 1788-1885, Kowalczyk 25 1789-1911, Motuła 25 1774-1878, Filipek 24 1814-1904, Koziara 24 1781-1911, Piekara 24 1788-1912, Smulski 24 1849-1912, Bibrowski 23 1848-1912, Maslonka 23 1775-1912, Ozdoba 23 1857-1909, Frania 22 1859-1906, Mikina 22 1811-1912, Mirek 22 1848-1911, Bryła 21 1792-1912, Kupiec 21 1864-1908, Słabczyk 21 1778-1860, Bień 20 1774-1844, Kluska 20 1813-1911, Lis 20 1774-1912, Sych 20 1786-1909, Cerek 18 1839-1911, Chrzanowski 18 1882-1907, Kieroński 18 1830-1907, Pietras 18 1782-1912, Przódzik 18 1811-1879, Cieniak 17 1774-1823, Mucha 17 1814-1853, Lisiakiewicz 16 1859-1908, Grabaj 15 1774-1823, Karkowski 15 1863-1897, Patej 15 1811-1897, Wójcik 15 1791-1906, Zych 15 1877-1912, Bajołek 14 1884-1912, Cholewa 14 1775-1837, Jagła 14 1785-1882, Jędrzejczyk 14 1781-1829, Kasprzyk 14 1894-1912, Klimek 14 1777-1840, Roch 14 1848-1898, Faterek 13 1775-1824, Kabalak 13 1862-1894, Kopeć 13 1775-1889, Pludra 13 1864-1909, Pycia 13 1851-1894, Gąsiorski 12 1784-1867, Kowalski 12 1830-1911, Krotliński 12 1834-1883, Markiewicz 12 1822-1891, Nagło 12 1776-1874, Pajda 12 1774-1826, Sobański 12 1875-1912, Straszak 12 1867-1909, Bartasek 11 1775-1781, Czarnecki 11 1791-1872, Garmulewicz 11 1865-1912, Janik 11 1834-1889, Łysek 11 1787-1902, Mikoś 11 1778-1912, Musiał 11 1815-1904, Bocianowski 10 1862-1896, Ceruła 10 1870-1912, Greń 10 1794-1870, Grucał 10 1813-1852, Krupa 10 1786-1895, Kwieciński 10 1777-1846, Marzec 10 1775-1885, Prostak 10 1811-1881, Saładykowski 10 1776-1797, Sołdyk 10 1854-1896, Włodarczyk 10 1776-1894, Arnold 9 1824-1899, Belski 9 1863-1885, Bogacz 9 1871-1912, Dela 9 1849-1877, Golański 9 1782-1835, Kuciński 9 1812-1822, Majorek 9 1868-1900, Matczyk 9 1790-1905, Pabijańczyk 9 1881-1911, Podyma 9 1894-1911, Słaba 9 1840-1884, Sternalski 9 1775-1822, Węgrzynowicz 9 1829-1851, Zieliński 9 1878-1908, Dziekan 8 1888-1912, Lasak 8 1811-1888, Maj 8 1827-1908, Majka 8 1889-1908, Marynka 8 1828-1901, Mierzwiński 8 1890-1910, Pachoł 8 1831-1908, Podsiadło 8 1897-1912, Wiórek 8 1790-1912, Wątorek 8 1856-1878, Rudzki 8 1865-1897, Biernacki 7 1857-1881, Borowski 7 1870-1912, Chałat 7 1787-1796, Chmielewski 7 1850-1898, Doros 7 1811-1881, Fudali/Fifali 7 1864-1905, Golara 7 1868-1907, Kita 7 1774-1900, Kołtuński 7 1863-1901, Kupidło 7 1886-1905, Maleta 7 1887-1905, Molong 7 1888-1910, Nawara 7 1791-1850, Niewiarowski 7 1861-1888, Persona 7 1889-1912, Piwowarczyk 7 1830-1846, Rusinek 7 1774-1788, Rydz 7 1825-1842, Słabowski 7 1858-1907, Sroga 7 1891-1908, Szafarski 7 1867-1878, Tłuszcz 7 1838-1903, Tondos 7 1812-1907, Walka 7 1863-1901, Wieczorek 7 1777-1867, Wisła 7 1850-1891, Bielecki 6 1779-1879, Borkowski 6 1842-1864, Jaworski 6 1858-1911, Kaczmarczyk 6 1826-1891, Katerla 6 1846-1883, Kleszcz 6 1897-1910, Kłyciński 6 1775-1812, Kocierz 6 1786-1811, Kudzia 6 1886-1895, Luter 6 1784-1812, Nawrot 6 1866-1898, Pieczyrak 6 1858-1876, Przechera 6 1891-1910, Ptasznik 6 1889-1899, Sadowski 6 1790-1904, Sobianowski 6 1827-1837, Stępiński 6 1862-1911, Szewczyk 6 1833-1911, Ziębowski 6 1811-1873, Zmora 6 1811-1824, Bala/Balach 5 1833-1890, Bogdan 5 1857-1869, Brzeszcz 5 1900-1912, Chodylski 5 1825-1838, Czernichiewicz 5 1862-1876, Doniec 5 1895-1902, Gałda 5 1784-1823, Gołek 5 1773-1786, Gondora 5 1811-1820, Kociński 5 1831-1840, Kotyza 5 1775-1885, Kozierowski 5 1864-1873, Krawczyk 5 1777-1892, Kuliński 5 1862-1872, Mitka 5 1883-1891, Mleński 5 1896-1907, Moskowicz 5 1813-1830, Nowakowski 5 1779-1852, Perzyński 5 1874-1901, Piech 5 1903-1911, Popiołek 5 1890-1901, Przybylski 5 1824-1867, Rokicki 5 1816-1877, Sadkowski 5 1869-1903, Szarek 5 1876-1904, Szczepański 5 1836-1861, Szostak 5 1862-1896, Szyba 5 1905-1912, Tatutko 5 1779-1814, Włudarczyk 5 1897-1911, Woźniak 5 1785-1873, Ziętek 5 1833-1904, Adamczyk 4 1860-1866, Arwaj 4 1856-1883, Baran 4 1774-1906, Bazior 4 1790-1906, Będkowski 4 1778-1793, Boćkowski 4 1901-1906, Buczek 4 1903-1912, Cichopek 4 1824-1830, Cichy 4 1881-1891, Cuber 4 1886-1892, Czekaj 4 1876-1899, Dobrowolski 4 1820-1833, Dziarkowski 4 1899-1907, Grębosz 4 1857-1865, Hećko 4 1900-1910, Jagieło 4 1905-1910, Janusz/Janus 4 1840-1898, Jasiówka 4 1863-1868, Kamiński 4 1827-1882, Karczmarczyk 4 1858-1882, Klupacz 4 1776-1790, Kozłowski 4 1826-1832, Kurkiewicz 4 1872-1910, Kurzątkowski 4 1778-1782, Maciejczuk 4 1875-1898, Maguła 4 1778-1791, Markowicz 4 1828-1859, Motyka 4 1824-1894, Niewiadomski 4 1861-1882, Nowacki 4 1811-1835, Peroń 4 1905-1911, Piechowicz 4 1873-1880, Piotrowski 4 1819-1910, Ryczko 4 1892-1907, Skrzypczyk 4 1888-1901, Słowiński 4 1885-1897, Smulczyński 4 1837-1854, Widerski 4 1876-1888, Włoszczyk 4 1816-1819, Wnyk 4 1902-1909, Wywiał 4 1846-1855, Zajas 4 1774-1780, Zaraza 4 1783-1790, Zębala 4 1813-1863, Zosica 4 1782-1796, Błachut 3 1900-1906, Bogusławski 3 1774-1779, Bójnowski 3 1861-1863, Bródka 3 1835-1902, Budzisz 3 1870-1894, Bukowski 3 1818-1820, Burda 3 1778-1790, Burzyński 3 1901-1906, Byk 3 1847-1862, Chwastek 3 1896-1912, Cicha 3 1889-1896, Drążek 3 1866-1870, Florkiewicz 3 1873-1881, Gąsiorowski 3 1773-1869, Gorzałek 3 1867-1872, Gugała 3 1775-1882, Gurman 3 1819-1824, Hojnacki 3 1778-1867, Idzik 3 1869-1911, Jadamczyk 3 1812-1843, Kalenka 3 1816-1819, Kaszyński 3 1876-1881, Kluczak 3 1868-1875, Kobylec 3 1891-1895, Kot 3 1881-1883, Kramarz 3 1776-1892, Kryza 3 1832-1835, Krzyworzeka 3 1896-1906, Kukulak 3 1821-1825, Kurowski 3 1773-1849, Kwapiński 3 1847-1850, Lenart 3 1790-1794, Madejski 3 1851-1858, Malara 3 1889-1893, Masaczyński 3 1890-1896, Matlingiewicz 3 1866-1870, Mazurek 3 1822-1849, Michalkiewicz 3 1876-1910, Mróz 3 1819-1837, Niklewicz 3 1811-1814, Nowicki 3 1857-1876, Ostanowicz 3 1818-1825, Piotrowicz 3 1792-1796, Porębski 3 1875-1892, Pożerak 3 1847-1848, Przeniosło 3 1887-1904, Prześlica 3 1842-1898, Ptaszek 3 1790-1797, Rok 3 1813-1857, Skałbania 3 1862-1889, Sosnowski 3 1892-1898, Szatkowski 3 1866-1909, Szlamowicz 3 1818-1823, Szymańczyk 3 1791-1796, Szymczyk 3 1797-1841, Wąsik 3 1884-1890, Wypchał 3 1890-1895, Żebro 3 1902-1909, Żebrowski 3 1896-1901, Banach 2 1905-1905, Banachowski 2 1775-1796, Bańczyński 2 1830-1834, Berkowicz 2 1810-1811, Błaszczyk 2 1841-1844, Błaszkiewicz 2 1895-1898, Brzozowski 2 1849-1853, Burski 2 1793-1796, Chmielarski 2 1901-1901, Chrząstek 2 1894-1904, Curyło 2 1855-1864, Czajkowski 2 1881-1886, Czerwiński 2 1775-1777, Czyż 2 1875-1892, Dajworek 2 1891-1901, Dydliński 2 1881-1883, Fijałek 2 1841-1844, Gołębiowski 2 1840-1856, Gościej 2 1885-1887, Gręda 2 1861-1862, Gruszka 2 1850-1878, Grzyb 2 1893-1906, Habel 2 1811-1857, Hebel 2 1896-1899, Helia 2 1907-1910, Jabłoński 2 1784-1873, Jadamek 2 1910-1911, Jarosz 2 1838-1867, Jugo 2 1884-1885, Kania 2 1908-1911, Karnicki 2 1820-1824, Kołodziej 2 1868-1873, Kołodziejski 2 1893-1897, Kopiński 2 1833-1835, Kosztowna 2 1857-1858, Koza 2 1777-1780, Krauz 2 1840-1842, Krokos 2 1797-1797, Krzysztofik 2 1909-1912, Książek 2 1895-1897, Kubuski 2 1903-1904, Kupczyk 2 1881-1883, Kwiecień 2 1785-1906, Łach 2 1852-1866, Łakomy 2 1883-1885, Łańcuch 2 1876-1889, Łuczycki 2 1853-1908, Majewski 2 1859-1874, Makowski 2 1854-1895, Marchewka 2 1909-1911, Maslirz 2 1791-1794, Mazurkiewicz 2 1841-1895, Mider 2 1877-1882, Mieroszewski 2 1820-1826, Migdalski 2 1843-1845, Mikuła 2 1863-1882, Mrugała 2 1879-1880, Myszkowski 2 1898-1902, Nogaj 2 1890-1893, Okrajny 2 1903-1905, Olech 2 1864-1898, Osica 2 1778-1780, Pajtasz 2 1881-1883, Pawlik 2 1910-1911, Piątek 2 1906-1909, Piela 2 1812-1814, Pierzyński 2 1888-1902, Pietrzyk 2 1884-1899, Piszkiewicz 2 1786-1792, Placek 2 1908-1910, Podlewski 2 1773-1773, Radziejewski 2 1872-1874, Rejowski 2 1888-1890, Rodak 2 1781-1796, Romiński 2 1781-1781, Rutkowski 2 1831-1833, Rymiński 2 1776-1779, Sieprawski 2 1774-1776, Słabiński 2 1889-1894, Smuł 2 1841-1843, Socha 2 1849-1852, Sosnal 2 1867-1869, Strona 2 1867-1869, Strzałkowski 2 1861-1865, Strzelec 2 1775-1777, Styczeń 2 1781-1785, Świądziel 2 1845-1850, Szaleniec 2 1908-1910, Szarawara 2 1896-1903, Szczuka 2 1774-1900, Szopa 2 1874-1898, Śliwiński 2 1834-1849, Taczała 2 1877-1878, Tomczyk 2 1774-1884, Tylkowski 2 1839-1841, Umiński 2 1890-1912, Waligóra 2 1788-1910, Węcławski 2 1907-1910, Wilczura 2 1904-1908, Wilk 2 1893-1895, Wojciechowski 2 1785-1789, Woźniakowski 2 1775-1778, Wójcicki 2 1785-1873, Wróbel 2 1794-1836, Wykurz 2 1908-1911, Zeleński 2 1883-1885, Zemło 2 1775-1824, Zięcik 2 1775-1781, Żabicki 2 1811-1811, Żuchowicz 2 1872-1907, Bojas 1 1774, Gajewski 1 1774, Jagoda 1 1774, Łojewski 1 1774, Magiera 1 1774, Pstrowski 1 1774, Szuwała 1 1774, Zydor 1 1774, Gałas 1 1775, Golaski 1 1775, Chwalkowski 1 1776, Folfas 1 1776, Franiewicz 1 1776, Frączkowski 1 1776, Klozek 1 1776, Stofilla 1 1776, Zaporski 1 1776, Folfasiński 1 1777, Januszka 1 1777, Lochman 1 1777, Słamie 1 1777, Burdel 1 1778, Ciuśniak 1 1778, Dziembowski 1 1778, Kompleta 1 1778, Szabczyk 1 1778, Chojnacki 1 1779, Folfasinski 1 1779, Głowalski 1 1779, Góral 1 1779, Małek 1 1779, Golata 1 1780, Szymański 1 1780, Grzywnowicz 1 1781, Joachimek 1 1781, Łuzniak 1 1781, Młynarczyk 1 1781, Wojcieszko 1 1781, Chryczyk 1 1782, Świderski 1 1782, Buda 1 1783, Czuj 1 1783, Gądkow 1 1783, Korzen 1 1783, Matyszko 1 1783, Bielarz 1 1784, Gorecki 1 1784, Kacperek 1 1784, Kownacki 1 1784, Krzykow 1 1784, Tkacz 1 1784, Błasik 1 1785, Cul 1 1785, Januszowicz 1 1785, Matkowicz 1 1785, Gut 1 1786, Kudła 1 1786, Olkowski 1 1786, Sliwiński 1 1786, Wisniowski 1 1786, Lafer 1 1787, Lenartowicz 1 1787, Dobiejowski 1 1788, Lewicki 1 1788, Łysowski 1 1788, Gotkowna 1 1789, Kasiński 1 1789, Jafernik 1 1791, Gradzik 1 1792, Bańkowski 1 1793, Sypniowski 1 1793, Zięcicki 1 1793, Cięszkowski 1 1794, Jamrozik 1 1794, Lechmanow 1 1795, Reczkow 1 1795, Woławiński 1 1795, Paczeński 1 1796, Podlaszewski 1 1796, Turek 1 1796, Niestoy 1 1797, Abramowicz 1 1810, Klaine 1 1811, Szwarcberk 1 1811, Bzdela 1 1812, Portka 1 1813, Smidowicz 1 1813, Ziękowski 1 1813, Czarecki 1 1814, Kramarczyk 1 1815, Miklewicz 1 1815, Nurczeński 1 1815, Rogowski 1 1816, Jękowicz 1 1817, Komornicki 1 1817, Latała 1 1817, Rodkiewicz 1 1817, Deruchowski 1 1818, Gritam 1 1818, Kochownik 1 1818, Orzechowski 1 1818, Kwiatkowski 1 1819, Lochowski 1 1819, Majorowicz 1 1819, Wołkowicz 1 1819, Łasuch 1 1820, Naziemcowicz 1 1820, Skopowski 1 1820, Chabel 1 1821, Gutman 1 1821, Koszowski 1 1821, Tyrpiński 1 1821, Kurnicki 1 1822, Wolwowicz 1 1822, Gachowski 1 1823, Machnicki 1 1823, Misak 1 1823, Gąciarz 1 1824, Gwiazda 1 1824, Kołatek 1 1824, Kopaczyński 1 1824, Kruszniowski 1 1824, Makomaski 1 1824, Ryński 1 1824, Kiciak 1 1825, Patek 1 1825, Horwat 1 1826, Jędrzejowski 1 1826, Wanesz 1 1826, Brożek 1 1827, Hodynski 1 1827, Klamka 1 1827, Sabianowski 1 1827, Urban 1 1827, Bieńkow 1 1828, Karwicki 1 1828, Dobrzański 1 1829, Ornatowicz 1 1829, Kruszyński 1 1830, Spirytus 1 1830, Kuś 1 1831, Matys 1 1831, Pisarski 1 1831, Baszczyński 1 1832, Piekarski 1 1832, Stramski 1 1832, Kosikowicz 1 1833, Prochowniak 1 1833, Maliszewski 1 1834, Biedroński 1 1835, Gasiński 1 1835, Grzebień 1 1835, Piekarz 1 1835, Stępień 1 1835, Malinowski 1 1837, Szkonte 1 1837, Czapla 1 1838, Tałaga 1 1838, Drob 1 1839, Lafsacki 1 1839, Palacz 1 1839, Frączkiewicz 1 1840, Szwał 1 1840, Maciejak 1 1841, Polarz 1 1841, Rosół 1 1841, Majerski 1 1842, Bochenek 1 1845, Bula 1 1846, Ufnal 1 1846, Janikowski 1 1847, Nowiński 1 1847, Majchrowski 1 1848, Rozlachowski 1 1848, Starościanka 1 1848, Ciesielski 1 1849, Duniec 1 1849, Koniecki 1 1849, Latosiński 1 1849, Franz 1 1850, Rabczyński 1 1850, Rozlach 1 1850, Trembecki 1 1850, Czarnowski 1 1851, Garczyński 1 1851, Mroszkiewicz 1 1852, Toporek 1 1852, Kućmiński 1 1853, Sadoń 1 1853, Tabaka 1 1853, Arsaj 1 1854, Gawroński 1 1854, Groń 1 1854, Grzybowski 1 1854, Sikora 1 1855, Zdankiewicz 1 1855, Kapanek 1 1856, Mędrek 1 1856, Sikorski 1 1856, Jagusiak 1 1857, Młyński 1 1857, Opolski 1 1857, Wąsowicz 1 1857, Barwiński 1 1858, Micha 1 1858, Patrzałek 1 1858, Świądziel 1 1858, Głąbowa 1 1859, Niedopytalski 1 1859, Wielowiejski 1 1859, Hepek 1 1860, Kiwior 1 1860, Marchliński 1 1860, Murczyński 1 1860, Karczmarek 1 1861, Chotała 1 1862, Derc 1 1862, Rolek 1 1862, Szorc 1 1862, Wabik 1 1862, Karolczyk 1 1863, Majeranowski 1 1863, Drążkiewicz 1 1864, Gryń 1 1864, Hołota 1 1864, Janicki 1 1864, Kociołkowski 1 1864, Pluchciński 1 1864, Pobralski 1 1864, Grenda 1 1865, Kawiński 1 1865, Kunina 1 1865, Pogan 1 1865, Zając 1 1865, Brochocki 1 1866, Cymła 1 1867, Grodacki 1 1867, Hajdukiewicz 1 1867, Szapcia 1 1867, Żmuda 1 1867, Chmiel 1 1868, Ziembowski 1 1868, Bobrowski 1 1869, Sowiński 1 1869, Gancarski 1 1870, Kawior 1 1870, Pachelski 1 1870, Giernichiewicz 1 1871, Pazier 1 1871, Rogankiewicz 1 1871, Binkos 1 1872, Cieślik 1 1872, Gasik 1 1872, Sapiński 1 1872, Kiełkiewicz 1 1873, Łata 1 1873, Wawrzoń 1 1873, Brzeźnicki 1 1874, Michniewski 1 1874, Morański 1 1874, Nonik 1 1874, Odrobiński 1 1874, Tkaczyk 1 1874, Agdan 1 1875, Gorlewicz 1 1875, Krochmal 1 1875, Renica 1 1875, Sopiński 1 1875, Biegański 1 1876, Czerniewski 1 1876, Kosowski 1 1876, Marchewczyk 1 1876, Cwiek 1 1877, Duraj 1 1877, Frączek 1 1877, Jonik 1 1877, Garłowicz 1 1878, Bernacki 1 1879, Dębliński 1 1879, Gaik 1 1879, Michałkowicz 1 1879, Rossa 1 1879, Wojnowski 1 1879, Górkiewicz 1 1880, Osmenda 1 1880, Ożóg 1 1880, Smetkowski 1 1880, Waligórski 1 1880, Zarzycki 1 1880, Bierak 1 1881, Lubiszewski 1 1881, Muziorski 1 1881, Smitkowski 1 1881, Fornicki 1 1882, Michta 1 1882, Sułkowski 1 1882, Witkowski 1 1882, Gajda 1 1883, Kajdas 1 1884, Wcisło 1 1884, Włos 1 1884, Tulej 1 1885, Wesoły 1 1885, Włochowski 1 1885, Jelonek 1 1886, Roguz 1 1886, Marek 1 1887, Ryniec 1 1887, Studzimba 1 1887, Szumera 1 1888, Dajwarek 1 1889, Jarecki 1 1889, Rusocki 1 1889, Skwarek 1 1889, Wróblewski 1 1889, Zabadaj 1 1889, Jeziorski 1 1890, Niemyś 1 1890, Ostrowski 1 1890, Owczarczyk 1 1890, Jankowski 1 1891, Łontczyk 1 1891, Miśkiewicz 1 1891, Paletko 1 1891, Piłat 1 1891, Lewinowski 1 1892, Wędzicha 1 1892, Mrozowski 1 1893, Rzepecki 1 1893, Pałac 1 1894, Paradziej 1 1894, Płonka 1 1894, Skrzypik 1 1894, Gutkowski 1 1895, Juszczyk 1 1895, Kościelak 1 1895, Kura 1 1895, Sarkowski 1 1895, Zwierzyński 1 1895, Kurek 1 1896, Mierzwa 1 1896, Pieprzyk 1 1896, Płowiński 1 1896, Włudarek 1 1896, Siuda 1 1897, Warchoł 1 1897, Mołot 1 1898, Dymek 1 1899, Lezuch 1 1899, Migas 1 1899, Warzecha 1 1899, Budzyń 1 1900, Swedurski 1 1900, Wołowiec 1 1900, Boradziej 1 1901, Kubuśna 1 1901, Michalewski 1 1901, Ozogowski 1 1901, Wesoła 1 1901, Różycki 1 1902, Słota 1 1902, Zawartka 1 1902, Dzierkowski 1 1903, Gabriel 1 1903, Kindla 1 1903, Mularski 1 1903, Rakoczy 1 1903, Ślązak 1 1903, Łączny 1 1904, Olszak 1 1905, Bebak 1 1907, Bogusz 1 1907, Prondzyński 1 1907, Banasiewicz 1 1908, Mietel 1 1908, Nyc 1 1908, Rumiński 1 1908, Dedo 1 1909, Franczak 1 1910, Haberski 1 1910, Posiadło 1 1910, Dudzik 1 1911, Kłos 1 1911, Libura 1 1911, Płatek 1 1911, Pozera 1 1911, Wydmański 1 1911, Dupak 1 1912, Szulakiewicz 1 1912.

Powyższa lista informuje o urodzeniach dzieci w każdej rodzinie. Np. zapis „Kowalski 12 1830-1911” oznacza, że w okresie 1830-1911 urodziło się 12 dzieci o nazwisku Kowalski. W niektórych rodzinach (rodach) urodziło się bardzo dużo dzieci, na liście zaznaczono (na szarym tle) nazwiska 49 najliczniejszych rodzin, które zamieszkiwały w parafii Nasiechowice w ciągu całego badanego okresu 1773-1912. Ród Jakubas, będący rodem autora niniejszego artykułu, był wyjątkowo liczny, w ciągu całego tego okresu (140 lat), urodziło się w nim 388 dzieci. Inne liczniejsze rodziny, to rodzina Włosków, w której urodziło się 275 dzieci i rodzina Bielawskich, w której urodziło się 251 dzieci. Można powiedzieć, że te 49 rodzin, to najstarsze, rdzenne rodziny, które mocno i na długo zakorzeniły się w parafii Nasiechowice. Dla rodzin, w których dzieci rodziły się w węższym przedziale czasu, pomiędzy 1810 a 1890 rokiem, można wnioskować o przybliżonym okresie pobytu rodziny w parafii Nasiechowice.  Np. dla wspomnianego Kowalskiego można przypuszczać, że przybył do parafii Nasiechowice około 1830 roku, ponieważ przez 50 wcześniejszych lat nie urodziło się żadne dziecko o nazwisko Kowalski. Oczywiście takie wnioskowanie jest tylko orientacyjne, różnorodność losów ludzkich bardzo duża i w przypadku Kowalskiego mogło się np. zdarzyć, że wcześniej nazywał się Kowal. Bardzo liczną rodziną (75 urodzonych dzieci) była rodzina Piwowarskich, ale pojawiła się ona w parafii Nasiechowice dopiero około 1849 roku.

Dla większości nazwisk liczba urodzonych dzieci była bardzo mała. Wśród wszystkich 832 nazwisk, aż dla 389 nazwisk przypada 1 dziecko, nazwiska te zaznaczono na liście kolorem brązowym. Większość rodzin o małej liczbie urodzeń, tylko czasowo zamieszkiwała w parafii Nasiechowice, ich wcześniejsze lub późniejsze dzieci rodziły się gdzie indziej. Zbadano, że większość tych rodzin  pojawiało się wraz z dworami dziedziców lub administratorów Nasiechowic, Dziewięcioł, Pojałowic i Zarogowa, pełniąc funkcję ekonomów, polowych, służących, kucharzy, fornali, stangretów lub wykonując wolne zawody, charakteryzujące się częstszą zmian miejsca zamieszkania (organiści, karczmarze, młynarze, kowale, bednarze, itp.).

W latach 1773 – 1912, najczęściej nadawanymi imionami żeńskimi w parafii Nasiechowice były: Marianna (835 osób), Katarzyna (360 osób) i Franciszka (200 osób). Łącznie w metrykach urodzenia występuje 97 różnych imion żeńskich nadanych nowonarodzonym. Oto pełna lista tych imion:

Marianna 835, Katarzyna 360, Franciszka 200, Magdalena 150, Zofia 131, Józefa 125, Agnieszka 115, Anna 114, Wiktoria 112, Agata 107, Julianna 104, Jadwiga 97, Helena 76, Małgorzata 67, Petronela 65, Rozalia 45, Florentyna 40, Tekla 39, Elżbieta 37, Stanisława 35, Bronisława 34, Ewa 32, Salomea 30, Apolonia 29, Aniela 25, Barbara 24, Karolina 22, Łucja 21, Stefania 21, Anastazja 18, Antonina 15, Marcjanna 15, Waleria 15, Genowefa 14, Gertruda 14, Brygida 13, Joanna 12, Urszula 12, Władysława 12, Krescencja 11, Ludwika 11, Emilia 10, Teresa 10, Klara 9, Konstancja 9, Kunegunda 9, Zuzanna 9, Janina 8, Justyna 8, Regina 8, Cecylia 7, Róża 7, Weronika 7, Felicja 6, Michalina 6, Teofila 5, Paulina 4, Pelagia 4, Aleksandra 3, Honorata 3, Kazimiera 3, Leokadia 3, Maria 3, Matylda 3, Eleonora 2, Leona 2, Marta 2, Adelajda 1, Angela 1, Balbina 1, Bogumiła 1, Dorota 1, Eulalia 1, Filomena 1, Florianna 1, Gipra 1, Gołda 1, Haiam 1, Irena 1, Izydora 1, Julia 1, Kardala 1, Klotylda 1, Krystyna 1, Ksawera 1, Liberta 1, Lucyna 1, Michalda 1, Natalia 1, Rawe 1, Sabina 1, Scholastyka 1, Szaja 1, Teodora 1, Wacława 1, Wincenta 1, Wincentyna 1.

Najczęściej nadawanymi imionami męskimi były: Jan (514 osób), Franciszek (340 osób) i Józef (300 osób). Łącznie w metrykach występuje 111 różnych imion męskich nadanych nowonarodzonym. Oto pełna lista tych imion:

Jan 514, Franciszek 340, Józef 300, Piotr 243, Stanisław 234, Wojciech 177, Andrzej 131, Tomasz 114, Wincenty 111, Michał 85, Jakub 83, Maciej 68, Marcin 65, Paweł 63, Antoni 56, Błażej 52, Kazimierz 51, Władysław 49, Szczepan 46, Wit 37, Adam 35, Kacper 34, Wawrzyniec 32, Ludwik 31, Walenty 31, Bronisław 30, Mikołaj 30, Stefan 29, Feliks 27, Jacenty 26, Szymon 24, Ignacy 23, Karol 23, Mateusz 23, Bartłomiej 21, Grzegorz 21, Aleksander 20, Łukasz 16, Mieczysław 15, Tadeusz 15, Bolesław 14, Roman 14, Jacek 12, Julian 12, Sebastian 12, Filip 9, Klemens 9, Henryk 8, Joachim 8, Lucjan 8, Florian 7, Dominik 6, JanKanty 6, Wiktor 6, Augustyn 5, Marek 5, Norbert 5, Wacław 5, Aleksy 4, Hipolit 4, Kajetan 4, Konstanty 4, Urban 4, Adolf 3, Maksymilian 3, Onufry 3, Teofil 3, Abraham 2, Benedykt 2, Czesław 2, Gabriel 2, Hieronim 2, Israel 2, Izaak 2, Leon 2, Romuald 2, Salomon 2, Sylwester 2, Walery 2, Zygmunt 2, Alojzy 1, Ankiel 1, Bernard 1, Bogusław 1, Bonawentura 1, Bonifacy 1, Bruno 1, Domazy 1, Edward 1, Eugeniusz 1, Eustachy 1, Fabian 1, Ferdynand 1, Ferrer 1, Izydor 1, Janusz 1, Kanty 1, Marceli 1, Mendel 1, Napomucen 1, Pinlius 1, Remigiusz 1, Roch 1, Serafin 1, Sieme 1, Smul 1, Teodor 1, Tytus 1, Walerian 1, Wolf 1, Wot 1.

6. Status społeczny i zawody

W latach 1773 – 1912 w niektórych metrykach urodzenia wpisywano status społeczny lub zawód ojca zgłaszającego urodzenie dziecka. Łącznie w 5503 metrykach wpisano 70 różnych określeń tego statusu lub zawodu. Oto pełna lista tych określeń wraz z ich liczebnością:

Na 5503 osoby, aż 4577 osób (83%) pracowało w rolnictwie. Najwięcej zgłaszających ojców było kolonistami (1344 osób) i czynszownikami (974 osoby). Najczęstszym zawodem był służący (266 osób) i fornal (77 osób).

7. Domy

W niektórych metrykach urodzeń i zgonów z lat 1790 - 1825 wpisywano numery domów. Oto lista z numerami domów wsi Nasiechowice, zawierająca nazwiska urodzonych i zmarłych w nich osób. Kolejność nazwisk dla poszczególnych domów, odzwierciedla kolejność, w jakiej nazwiska te pojawiają się w księgach metrykalnych. Dla każdego domu zaznaczono czcionką pogrubioną nazwiska, których było w danym domu najwięcej, czasami są to dwa nazwiska.

 

Dom nr 1.        Dwór: Zuchowska,Mazurkowa,Kłosowski,Niklewicz,Niklewicz,Pietrowski,Gutman,Machnicki,Puchalska,Patysionka

Dom nr 2.       Saładykowski,Saładykowski,Niestoy,Niklewicz,Prostacki,Niklewicz,Niklewicz,Niklewicz,Rok,Rok,Rokita,Prostacka,Rokicianka,Prostacki,Dyla,Rokicianka,Rodkiewicz,Rudkiewicz,Niklewicz,Wojtas,Cieniak,
Skopowski,Rokicianka,Bielawska,Bielacka,Ryński,Czarnecka,Czarnecki

Dom nr 3.        Gidlewska,Czarecka,Motulina,Owczarka,Kramarczyk,Czarnecka,Miklewicz,Krzemień,Czarnecka,Czarnecka,Arnold,Arnold,Marszałek,Arnoltowa,Jakubas,Jakubas,Jakubas,Arnoltowa

Dom nr 4.        Motuła,Matuła,Ryzm,Motyła,Rutkiewicz,Motuła,Motuła,Jakubas,Cieniak,Matuła,Matulina,Bielawski

Dom nr 5.        Plebania: ksiądzTrąbski,Burski,Mniszewska,Viderman,Waxmann,Adamczyk,ksiądz Karkoszyński,Spirytus

Dom nr 6.       Karczma: Szychowa,Wrona,Korwat,Steckow,Sych,Wrona,Dyl,Dokładański,Cieniak,Swieca,Sychowna,Gąsiorska,Dokładańska,Dyl,Krzemień,Murowany,Dyl,Minor,Gąsiorska,Dokładańska,Dyla,
Franczyk,Majorowicz,Wołkowicz,Franczyk,Dyl,Murowany,Wojtas,Dyla,Dokładański,Franczyk,Dokładański,Bielawska,Brylina,Bielawska,Dyla

Dom nr 7.        Jakubas,Bielaski,Ryło,Jakubas,Dyla,Gałda,Gałda,Jakubas,Bolowa,Bolowa,Gałda,Bolowa,Gałda,Świeca,Jakubas,Dąbrowska,Bardzina,Dąbrowski,Dokładańska,Murowany,Dąbrowska,Dokładański,Dąbrowska

Dom nr 8.        Dąbrowski,Dąbrowska,Dąbrowska,Dąbrowska,Kuras,Dudzionka,Zębala,Bielacki,Dąbrowski

Dom nr 9.        Dyl,Salomonka,Jakubas,Jakubas,Jakubas,Włodarzowa,Dobrowolski,Dobrowolska,Hebdowski,Dobrowolski

Dom nr 10.     Cierniowski,Jakubas,Jakubas,Jakubas,Jakubas,Wojtas,Włodarz,Cierniowski,Cierniowski,Dąbrowska,Motalina,Kuraz,Włodarz,Dobrowolska

Dom nr 11.     Włodarz,Cantium,Włodarz,Dąbrowska,Cierniowska

Dom nr 12.     Burda,Jakubas,Burda,Cierniowska,Cierniowski,Cierniowski,Jakubas,Włodarczyk,Cierniowska,Hebdowski,Kuras,Sternalska,Rumińska,Hebdoski,Dyl,Cichopek,Hebdowski,SpirytusowaJakubas,Hebdowski

Dom nr 13.     Bielaski,Gąsiorska,Gałda,Bartosikowa,Wrona,Gąsiorska,Kowalczyk,Włosek,Gąsiorski,Włosek,Gąsiorski,Kuras,Wojtas,Jakubas,Gąsior,Kuraz,Cichopek,Kuras,Gąsiorowa

Dom nr 14.     Dyla,Cieniak,Rusinek,Kowalczyk,Jadamczyk,Kowal,Kowal,Kowal,Jakubas,Wojtas,Krzemień

Dom nr 15.     Wrona,Jakubas,Jakubas,Jakubas,Gritam,Jakubas,Włosek,Kuraz,Włosek,Cierniowska,Jakubas,Kuras,Gąciarz,Dąbrowski,Jakubas,Wojtas,Wojtas,Kubińska

Dom nr 16.     Wojtas,Wojtas,Wojtas,Kuras

Dom nr 17.     Wojtas,Sakłak,Kubińska,Kuras,Grucał,Sternal,Sternalska,Wojtas,Zembala,Cieniak,Cierniowski,Wojtas

Dom nr 18.     Kibiński,Kubiński,Gąsiorowski,Żabicka,Kubieńska,Kubińska,Kubieński,Tatutkowa,Wojtas,Kucieński,Tatukowa,Tatutkowa,Kubiński,Wojtas,Kubieński,Kuras,Wojtas,Bielaska,Kubeńska,Bielaska,Dyla

Dom nr 19.     Jakubas,Murowany,Jakubas,Murowany,Murowany,Murowany,Jakubas,Jakubas,Kuras,Kuras,Wojtas,Rogowska,Dąbrowska,Murowanka,Szymczyk

Dom nr 20.    Cierniowska,Cierniowski,Cierniowska,Franczyk,Jakubas,Cierniowska,Bielaski,Murowana,Cierniowska,Bielawska,Cierniowska,Jakubas,Jakubas,Bielaska,Cierniowska,Kuras,Cierniowska,Miękina,Miękina,
Migdał,Migdał,Bielaski,Kubinska,Rusinek,Faterek,Migdał

Dom nr 21.     Wojtas,Wrona,Kuras,Bartosz,Sakłak,Wojtas,Wojtas,Wojtas,Jakubas,Włosek,Cierniowska,Wrona

Dom nr 22.     Murowana,Murowany,Jakubas,Cierniowski,Cierniowska,Bielawska,Ciernioska

Dom nr 23.     Kuras,Franczyk,Włosek,Włosek,Miękina,Franczyk,Franczyk,Cierniowska,Cierniowska,Franczyk

Dom nr 24.     Kuras,Kuras,Kuras,Kuras,Kuras,Kuras,Kuras,Kuras,Kuras,Kuras,Cierniowski,Miękina,Cierniowska

Dom nr 25.     Włosek,Włosek,Włosek,Cieniak,Włosek,Szymczyk,Jakubas,Jakubas,Cierniowski,Przewdziecka,Jakubas,Jakubas,Kuras,Kuras,Wolwowicz

Dom nr 26.     Jakubas,Motała,Wrona,Cieniak,Jakubas,Miękina,Miękina,Migdał,Cierniowska

Dom nr 27.     Magula,Jakubas,Jakubas,Jakubas,Jakubas,Grucał,Grucał,Dyla,Dyl ,Swedura,Jakubas,Migdał

Dom nr 28.     Jakubas,Jakubas,Migdał,Jakubas,Jakubas,Kuras,Dyl,Miękina,Jakubas,Bryła,Bielawski

Dom nr 29.     Jakubas,Jakubas,Przewdziecka,Dyl,Kowal,Przewdziecki,Jakubas,Jakubas,Wrona,Krzemień

Dom nr 30.     Rusinek,Pietras,Murowany,Murowany,Jakubas,Murowana,Murowany,Jakubas,Gądek,Włoszczyk,Jakubas,Miękina,Jakubas,Bryła,Włosek,Jakubas,Cierniowska,Bielaski,Bielaski,Bielawski,Jasiński,Cierniowski

Dom nr 31.     Bielawski,Bielawski,Bielacka,Jakubas,Bielawski,Kuraz,Bielaski,Mamczeński

Dom nr 32.     Jakubas,Jakubas,Jakubas,Jakubas,Motuła,Jakubas,Jakubas

Dom nr 33.     Cierniowski,Sych,Ciernioska,Mamczeńska,Dziurka,Cierniowski,Jakubas

Dom nr 34.     Kubuński,Kubieński,Kubińska,Mamczeński,Gądek,Kubieńska,Kubinski,Kubinski

Dom nr 35.     Swedura,Mamczeński,Mamczeński,Mamczeńska,Mamczyński,Mamczyńska

Dom nr 36.     Hebdowski,Gądek,Migdał,Owczarka,Swedura,Cierniowska,Bielaski

Dom nr 37.     Bielaski,Bielawska,Bielawski,Swedura

Dom nr 38.     Kowalczyk,Kowalczyk,Jakubas,Jakubas

Dom nr 39.     Dyla,Jakubas,Jakubas

Dom nr 40.     Jakubas,Jakubas,Kozłowska,Bielaski,Faterek,Kubinski,Bielaska

Dom nr 41.     Hebdowska,Wojtas,Hebdowska,Jędrasowski,Portka,Faterek

Dom nr 42.     Molęda,Jakubas,Chamralka,Jakubas,Swedura,Wrona,Wrona,Jakubas,Wrona,Wrona,Wrona,Wrona

Dom nr 43.     Włodarz,Włodarz,Jakubas,Włoszczyk,Włoszczyk,Włoszczyk

Dom nr 44.     Krzemień,Włosek,Portkowny,Faterek,Ryło,Wrona,Ryło,Makomaski,Cierniowski

Dom nr 45.     Cierniowska,Cierniowska,Cierniowska,Ciernioski,Ryło,Wrona,Ryło,Dyl,Kołatek,Bielawski

Dom nr 46.     Krzemień,Wrona,Wrona

Dom nr 47.     Jakubas,Włosek,Matała,Motuła,Motuła,Jakubas

Dom nr 48.     Faterek,Faterek,Migdał,Migdał,Włosek,Migdał,Jakubas,Faterek

Dom nr 49.     Jakubas,Bielecki,Pietras,Jakubas,Gwiazda,Jakubas

Dom nr 50.     Pietras,Berkowicz,Bielaska,Słaby,Pietras,Bielawski,Wojtas,Pietras,Bielawska,Sakłak,Pietras,Piętuszonka,Bielaski,Gałda,Twardowski,Bielawski,Bielawska,Pietruch

Dom nr 51.     Sakłak

Dom nr 52.     Kowal,Hebdowski,Włoszczyk,Magula,Włosek,Grucał,Jakubas

Dom nr 53.     Ptaszek,Słaby,Słaby,Słaby,Gracał,Gracał,Bielaska,Słaby,Bielaska,Słaby,Włosek,Włosek

Dom nr 54.     Wrona

Dom nr 55.     Grucał

Dom nr 56.     Bielawski

 

We wsi Nasiechowice w 1825 roku było 56 domów. Na podstawie powyższej listy można dla każdego domu ustalić nazwisko jednego lub dwóch gospodarzy. W każdym domu, za wyjątkiem domów nr 51, 54, 55 i 56, oprócz nazwisk  gospodarzy, występują jeszcze inne nazwiska, co można wytłumaczyć trzema czynnikami. Pierwszy, że badany okres obejmuje 35 lat, czyli więcej niż jedno pokolenie, i w wielu domach zdarzało się zamążpójście którejś z kobiet i co często powodowało zamieszkanie męża mającego inne nazwisko. Drugi czynnik, że w dworze, na plebani, w karczmie, w domach kmieci, a nawet w domach niektórych zagrodników, mieszkała służba i parobkowie, a te osoby miały inne nazwiska niż gospodarze. Trzeci czynnik, że właściciele wsi z różnych powodów, dokonywali przemieszczania rodzin między domami.

Na podstawie ksiąg metrykalnych nie można ustalić, ile osób mieszkało w poszczególnych domach w danym momencie. Takie liczby można odczytać ze spisu ludności z 1791 roku (50 domów). Oto te liczby: 3, 7, 6, 3, 9, 11, 9, 9, 9, 10, 8, 7, 4, 6, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 5, 6, 7, 5, 5, 7, 3, 5, 6, 3, 3, 4, 5, 8, 4, 6, 5, 3, 5, 9, 5, 5, 5, 3, 5, 3, 3, 5.  Najwięcej osób mieszkało w karczmie ( 10 osób), najmniej we dworze (3 osoby, dziedziczka Horwatowa i dwie służące), po 3 osoby mieszkały również w dziewięciu innych domach. Średnia liczba osób zamieszkałych w jednym domu wynosi 6.

 

8. Zakończenie

Przedstawione statystyki parafii Nasiechowice stanowią tylko cząstkę informacji o mieszkańcach i życiu w parafii Nasiechowice. Szersze wiadomości, fakty, dokumenty i zdjęcia z historii Nasiechowic, przedstawiono na stronie http://www.jakubas.pl/genealogia/Historia-Nasiechowic.htm.